De naam van Stichting Al Abrigo del Altísimo (AADA) betekent In de schuilplaats der Allerhoogsten en is geïnspireerd op Psalm 91:1.

Doelstelling van Stichting Al Abrigo del Altísimo is het prediken van het evangelie aan de ganse schepping zoals Jezus Christus dit heeft opgedragen. (Mattheüs 28:19)

'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.'

De kern van onze prediking is Jezus Christus als Verlosser, als Geneesheer, als Doper met de Heilige geest en als de Koning die spoedig wederkeert.

Stichting Al Abrigo del Altísimo predikt het evangelie er vanuit gaande dat onze Here Jezus Christus ons een nieuwe levensstijl geeft. Een levensstijl waarbij het Woord van God centraal staat.

De activiteiten van Stichting Al Abrigo del Altísimo zijn erediensten, kinderdiensten, zondagschool, Bijbelstudies, lezingen en workshops op het gebied van gezinsvorming, huwelijk, opvoeding, gezondheid en voeding, schoolkeuze en opleiding, ouderen en mantelzorg.

Al onze activiteiten worden vanuit Bijbels perspectief verzorgd omdat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is om de mens te onderrichten en op te voeden in de gerechtigheid. (2 Timotheüs 3:16-17)

'Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.’

Deze opdracht voeren we uit met inachtneming van:

  • Marcus 12:30-31 'Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.
    Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.'

  • Efeziërs 4:3 'en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.'

  • Hebreeën 12:14. 'Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.'