ANBI

Stichting Al Abrigo del Altísimo heeft de ANBI-status
Op deze pagina vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam: Stichting Al Abrigo del Altísimo

KvK-nummer: 71760733

RSIN: 8588.38.631

Website: www.alabrigodelaltisimo.com/over-ons/anbi

Postadres: Postbus 32388, 2503 AB ‘s-Gravenhage

Bezoekadres: Strijplaan 180, 2285HX Rijswijk

E-mail: alabrigo@outlook.com


Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het prediken van het evangelie aan de ganse schepping zoals Jezus Christus dit heeft opgedragen. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Het bestuur van Stichting Al Abrigo del Altísimo:

Voorzitter: dhr. N.C. Lacroes
Penningmeester: dhr. F.D. Belleza
Secretaris: mevr. M.V. Lacroes-Felesita
Vicevoorzitter: dhr. V.C. Hooi
Bestuurslid: mevr. F.E. Emers


Beloningsbeleid:

De stichting heeft geen werknemers in loondienst. Alle personen die zich inzetten voor de stichting zijn vrijwilligers.

In de statuten van de stichting artikel 5 lid 8 staat het volgende omtrent het beloningsbeleid.
Het is niet toegestaan de bestuursleden een beloning toe te kennen, behoudens vacatiegeld als bedoeld in artikel 1a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of een daarvoor in de plaats getreden regeling en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies of een daarvoor in de plaats getreden regeling. Een vergoeding van de wegens de vervulling van de bestuursfunctie redelijkerwijs gemaakte onkosten door een bestuurslid is wel toegestaan.


Beleidsplan, Jaarverslag met Activiteitenlijst en Financiële verantwoording:

Beleidsplan 2021 - 2023.pdf

Jaarverslag met Activiteitenlijst 2022.pdf

Balans en staat van baten en lasten met toelichting over 2022.pdf

Voorgenomen bestedingen met toelichting.pdf