Privacyverklaring
Stichting Al Abrigo del Altísimo vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.


Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Alle aan de Stichting Al Abrigo del Altísimo verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens houdt in dat wij:

  • Niet meer persoonsgegevens van u vragen dan nodig is voor een goede vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van uw lidmaatschap van onze gemeenschap;

  • Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;

  • Als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens u uitdrukkelijke toestemming vragen;

  • Uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit.

Recht of inzage, rectificatie en verzet
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).